LOADING

Type to search

ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите – PROformance Watch I Публикации Работни програми

ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ

Share

Овој документ ја анализира искористеноста на финансиските средства од ЕУ во Република Македо- нија преку Инструментот за претпристапна помош (2007-2013). Притоа, акцентот е ставен на фон- довите кои се управуваат преку т.н. децентрализиран систем за имплементација. Основната цел е сознанијата добиени од анализата да се употребат за унапредување на искористеноста на европски- те фондови.

Tags:

Leave a Comment