Day: д.м.г

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕФИКАСНОСТА, ЕФЕКТИВНОСТА, ТРАНСПАРЕНТНОСТА, ОДГОВОРНОСТА И ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС НА АВМУ И АЕК

Суштината на демократските системи лежи во механизмот на контрола и повратна спрега (checks-and-balances) кој се рефлектира врз работењето во секое поле на дејствување на регулаторните и надзорните тела бидејќи клучна карактеристика на демократските системи е квалитетната контрола во насока на заштита на јавниот интерес. Во таа смисла, доколку се спроведува системот на контрола, корупцијата и …

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕФИКАСНОСТА, ЕФЕКТИВНОСТА, ТРАНСПАРЕНТНОСТА, ОДГОВОРНОСТА И ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС НА АВМУ И АЕК Read More »

Мониторинг матрица за работата на АВМУ и АЕК

Овој документ ја содржи методологијата според која се врши анализата на законската и подзаконската регулатива, институционалната поставеност и на функционирањето на двата регулатора – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) – имајќи ги предвид спецификите на двата регулатора. Истовремено, редовно ќе се следат одлуките, решенијата, извештаите, записниците …

Мониторинг матрица за работата на АВМУ и АЕК Read More »

BASELINE REPORT ON MONITORING EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND PUBLIC INTEREST OF THE AGENCY FOR AUDIO AND AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES AND THE AGENCY FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS

The essence of democratic systems lies in checks-and-balances that are reflected in performance of regulatory and supervisory authorities in their relevant fields of operation, because key feature of democratic systems is quality control for the purpose of protecting the public interest. In that regard, implementation of checks-and-balance systems minimizes corruption and non-compliant operation in the …

BASELINE REPORT ON MONITORING EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND PUBLIC INTEREST OF THE AGENCY FOR AUDIO AND AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES AND THE AGENCY FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS Read More »

AVMS AND AEC PERFORMANCE MONITORING MATRIX

The methodology will include analysis of primary and secondary legislation in the field of media, institutional set-up and performance track records of two regulatory authorities, i.e. Agency for Audio and Audiovisual Media Services (AVMS) and Agency for Electronic Communications (AEC), and will make due consideration of specificities of both regulators. Moreover, monitoring activities will target …

AVMS AND AEC PERFORMANCE MONITORING MATRIX Read More »