LOADING

Type to search

Суштината на демократските системи лежи во механизмот на контрола и повратна спрега (checks-and-balances) кој се рефлектира врз работењето во секое...
Овој документ ја содржи методологијата според која се врши анализата на законската и подзаконската регулатива, институционалната поставеност и на функционирањето...