Day: д.м.г

Guidelines prepared by the EC on EU support for civil society in enlargement countries

This document aims to contribute to the guiding principles for civil society support in the enlargement countries for the period 2014-2020 prepared by the Directorate-General for Enlargement and open for public consultation until 14 June 2013. Its general intention is to improve guiding principles, through contributions from a wide range of national stakeholders, but also …

Guidelines prepared by the EC on EU support for civil society in enlargement countries Read More »

Насоки подготвени од ЕК за поддршката на ЕУ за граѓанското општество во земјите од проширувањето

Овој документ има за цел да придонесе кон водечките принципи за поддршката на граѓанското општество во земјите од проширувањето во периодот 2014-2020 изготвени од страна на Генералниот директорат за проширување и отворени за јавни консултации до 14 јуни 2013 година. Неговата генерална намера е да ги подобри водечките принципи, преку придонеси од широка група на …

Насоки подготвени од ЕК за поддршката на ЕУ за граѓанското општество во земјите од проширувањето Read More »

Осумте + еден репер на Европската комисија – ден потоа…

Сосема свесни за неумесноста на процентното изразување на исполнетоста на зададените репери, Македонскиот центар за европско образование се впушти во оваа невообичаена пресметка на проценти за да докаже дека нивото на исполнување на реперите не е 90%. Оттука, пресметката покажува дека Република Македонија исполнила само 62,87% од задачите што самата си ги постави, се разбира, …

Осумте + еден репер на Европската комисија – ден потоа… Read More »