РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА – ИСКУСТВА ОД ПРЕГОВАРАЧКИОТ ПРОЦЕС ВО ПОГЛАВЈЕТО 8 (ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА)

mcet-blue-background-small

Овој информативен документ дава преглед на хрватското искуство на преговарање за поглавјето 8, односно поглавјето посветено на политика на заштита на конкуренција. Документот содржи информации за текот на преговорите, започнувајќи од формирање на преговарачкиот тим и работната група.