Програми на заедницата

f60ecf3fa825dcc25fb42bd9

Оваа брошура треба да им обезбеди на граѓаните основни информации за програмите за Заедницата и за нивното значење и да ги подготви да знаат каде да ги обезбедат потребните информации за истите во Репубилка Македонија и да разберат како треба д аизгледа еден успешен проект што би се финансирал преку соодветна програма на Заедницата.