Day: д.м.г

Европска унија – Учиме право

Целта на брошурата е да ги запознае средношколците, односно младите луѓе во Република Македонија со основните карактеристики на Европската унија, нејзините институтции, за начинот на носење одлуки во нив, како и за патот на Република Македонија кој треба да го изоди до полноправно членство во Унијата.

Програми на заедницата

Оваа брошура треба да им обезбеди на граѓаните основни информации за програмите за Заедницата и за нивното значење и да ги подготви да знаат каде да ги обезбедат потребните информации за истите во Репубилка Македонија и да разберат како треба д аизгледа еден успешен проект што би се финансирал преку соодветна програма на Заедницата.