Пристапување на Европската Унија: За што ќе преговараме?

7448a6f755453b1340ba45d5

Оваа брошура е изработена за потребите на проектот „Акција за Европа“, реализиран во партнерство со Фондацијата Инстиут отворено општество – Македонија (ФИООМ) и Младинскиот образовен форум (МОФ), кој предвидува промоција на ЕУ на локално ниво преку дебати и обуки. Целта на брошурата е да го запознае просечниот македонски граѓанин за реформите во Република Македонија, кои мора да се спроведат за да стане членка на ЕУ. Во брошурата се разгледуваат европските секторски политики, поделени по соодветни поглавја, како и обврските што Република Македонија ги има превземено со потпишувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација.