Да зборуваме за животната средина

f28a28be730ba775239c7d51

Потребата од заштита на животната средина и од обезбедување на квалитетен живот на граѓаните на ЕУ, обезбедување правилно функционирање на единствениот европски пазар, како и вградување на принципот на одржлив развој во постојното законодавство доведе до засиленасоработка во секторот, а подоцна и до развивање на заедничка еколошка политика. Еколошката политика повеќе не е споредниот колосек, туку се наоѓа на врвот на листата приоритети на сите претседателства на Европската унија.